Na trhačku - silurusteam

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Na trhačku

Sumec > Spôsob lovu

Na tento systém potrebujeme kotviace závažie v podobe kameòa, èi vrecka s kameòmi, pevnú kotviacu bójku silon s priemerom 0,50 mm, alebo šnúru, plavák s nosnosou 180 - 300 g, olovo o hmotnosti 100 - 200 g, koncový nádväzec s obratlíkom a spojovacím silónom o priemere 0,15 - 0,25 mm, karabínku. Postup pri montáži spoèíva v tom, že na šnúru od prúta navleèieme plavák, špeciálne upravený na trhací systém, olovko 100 - 200 g, dorazovú zarážku, brániacu kontaktu olova s uzlom na obratlíku a nakoniec nádväzec so zvolite¾ným ukonèením jednoháèika, èi trojháèika. Postup pri vyvážaní a položení nástrahy je taký, že prút uložíme do trubkového stojana a druhý koniec - plavák s háèikmi zoberieme do èlna. Najskôr si zvolíme lovné miesto a za ním v smere od brehu k lovnému miestu, asi 8 m položíme záažový kameò, upevnený na silone, èi šnúre. Na hladine upevníme polystyrén s oèkom, kam namontujeme neskôr karabínku s trhacím silonom. Vyplávame s nástražnou rybkou, napichnutou na háèikoch smerom k pevnej bóji, prièom jeden koniec trhacieho silonu pripneme na bójku a druhý na plavák za oèko. Rybu s olovom nastavíme na håbku, v ktorej chceme lovi. Tá musí by menšia, ako vzdialenos plaváka od bójky. Dohovoreným signálom oznámime obsluhe pri udici, aby navíjala šnúru na multiplikátor, pokia¾ sa systém nenapne . Citlivo došponovaný prút musí by ohnutý a šnúra by nemala prís do kontaktu s vodou, ak lovíme do vzdialenosti 50 m. Tesne za koncové oèko upevníme rolnièku na špeciálny gumový držiak a zasunieme chemické svetlo, kvôli orientácii. Pri takomto zostrojení v pohode èakáme na vytúžený záber, ktorý príde v podobe narazenia, rolnièka sa dôrazne zatrasie, a pomalého ohýbania prútu k vode.

 

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky